Konkurencyjność narodowego przemyśle

W wielu krajach główną troską rządów jest konkurencyjność narodowego przemysłu. Nowe możliwości rozwoju gospodarczego stwarza także biotechno-logia. Obserwujemy rosnący na świecie nacisk zarówno rządów jak i przemysłu na jej komercyjne wykorzystanie.

Szczególne znaczenie dla rozwoju i komercjalizacji biotechnologii mają takie czynniki jak: – zaufanie społeczeństwa do produktów i procesów biotechnologicznych,

– informacje na temat uwarunkowań rynkowych,

– sprawny system uzupełniania baz danych,

– klarowne normy prawne. o Wspomniane już i analizowane zaufanie społeczeństwa do pro-duktów i procesów biotechnologicznych ma olbrzymi wpływ na postęp ko-mercjalizacji. Tymczasem wątpliwości w sprawach bezpieczeństwa i etyki zaciemniają obraz korzyści zarówno ekonomicznych jak i społecznych, które mogą wynikać z zastosowań biotechnologii. Bardzo ważna jest akceptacja społeczna, a w tym przypadku nieodłącznym składnikiem każdej strategii promującej rozwój biotechnologii powinny być – jak już wspomnieliśmy – działania w zakresie edukacji społecznej, o Szczególne trudności krajom mniej zaawansowanym w badaniach biotechnologicznych mogą stwarzać długie terminy realizacji, wysokie ryzyko i międzynarodowa konkurencyjność biotechnologii. Odnieść to można także do małych i średnich przedsiębiorstw, głównie ze względu na brak informacji na temat uwarunkowań rynkowych. Dlatego należy rozwijać różne agencje informacyjne (bezpośrednio zaopatrujące w informacje lub wskazujące ich źródła), a także instytucje finansowe sponsorujące i wspomagające badania naukowe w ocenie projektów biotechnologicznych, o W celu wzmocnienia na poziomie międzynarodowym przydatności baz danych należy ułatwiać dostęp oraz zapewnić sprawny system ich uzupełniania, ułatwiać wymianę danych dotyczących regulacji prawnych, tworzyć bazy międzynarodowe.

Dla ułatwienia rozwoju biotechnologii winny być ustanowione klarowne normy prawne, tak by nie stwarzały przeszkód dla rozwoju handlu, międzynaro-dowej współpracy naukowej, dostępu do informacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>