Konkluzje i perspektywy

Na podstawie przeprowadzonych badań łatwo jest sformułować generalny wniosek. Na przestrzeni trzech ostatnich lat obserwujemy spadek zaufania polskiego społeczeństwa do biotechnologii. Obniżenie współczynnika zaufania jest znaczne, bowiem ogólnie można je określić na poziomie 10%.

Przedstawiamy porównanie badania opinii publicznej w latach 1998-2000 oraz 1999-2000 na podstawie opracowanego przez nas kwestionariusza pytań, które generalnie wzorowane są na testach „Eurobarometru” prowadzonych przez UE, aby możliwa była analiza porównawcza do postaw społeczeństwa w krajach Unii Europejskiej (4,5). Celem nadrzędnym było uzyskanie jak najpełniejszych informacji o polskiej opinii publicznej na temat nowoczesnej biotechnologii, szczególnie w aspekcie żywności pochodzącej z transgenicznych organizmów oraz zaobserwowanie zmian zachodzących w odbiorze społecznym w określonym czasie. Trzyletnie badania uzasadniają podjęcie wiarygodnych analiz porównawczych i wskazanie dynamiki przemian opinii społecznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>