Kompetencje ministra

Kompetencje ministra do udzielania zezwoleń i kompetencje do ich uchyla-nia uregulowane są w sposób asymetryczny. Zezwolenie udzielane jest na pod-stawie wniosku przedłożonego przez zainteresowanego, którego podstawowym elementem jest ocena zagrożeń. Szczegółowe wymogi dotyczące wspomnianej dokumentacji są określone w rozporządzeniu. Artykuł 37a nie precyzuje nato-miast, na jakiej podstawie minister ocenia, że zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi jest większe aniżeli wskazuje wnioskodawca (ust. 5). Lakoniczność ustępu 5 może stawiać wnioskodawcę, który uzyskawszy zezwolenie poczyni stosowne (niemałe!) nakłady finansowe w sytuacji niepewności prawnej.

Zabrakło podstawowej dyscypliny terminologicznej: o wydanie zezwolenia ubiega się „wnioskodawca” (ust. 3), ale obowiązek poinformowania o zwiększo-nym zagrożeniu ma „jednostka organizacyjna”, która otrzymała zezwolenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>