Kohezja

Kohezja maleje, adhezja wzrasta Kohezjo wzrasta, Kohezja wzrasta, adhezjo nip zmienia się adhezja maleje pociągałby za sobą kontrakcję powierzchni nabłonka. Ze szczególnym przypadkiem mielibyśmy do czynienia, gdyby powierzchnia styku komórek z błoną powierzchniową nie uległa zmianie, natomiast powierzchnia wzajemnego przylegania komórek powiększyła się. Wynikiem takiego zjawiska byłoby wypuklenie się rejonu objętego wspomnianymi zmianami (ryc. 185).

W przemieszczaniu się rejonów komórkowych i zajmowaniu przez nie nowych pozycji w obrębie zarodka ważną rolę odgrywa także zjawisko zwane powinowactwem tkankowym. Polega ono na różnym stopniu adhezywności poszczególnych rodzajów komórek, wskutek czego wzajemne uawiązywanie kontaktów możliwe jest tylko pomiędzy określonymi typami komórek. Powinowactwo komórek ma szczególnie duże znaczenie podczas różnicowania się tkanek i narządów i dlatego zostanie ono bliżej omówione w rozdziale poświęconym różnicowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>