Jednym z zasadniczych zagadnień

Jednym z zasadniczych zagadnień i trudności nowoczesnej biotechnologii jest zachowanie bioróżnorodności i jej opis. Rozwiązania proponowane przez ekspertów i organizacje międzynarodowe – to depozytornie (zwane też centra-mi czy ośrodkami) zasobów bioróżnorodności. Podstawowe cele i zadania tych jednostek organizacyjnych należy sformułować następująco:

– 1) utrzymywanie zasobów biologicznych dla celów nauki, przemysłu, rolnic-twa, środowiska oraz medycyny

– 2) wykonywanie badań na zasobach biologicznych

– 3) zachowanie bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń

– 4) przechowywanie mikroorganizmów w związku z ochroną własności inte-lektualnej

– 5) formułowanie polityki informacyjnej dla społeczeństwa.

Tworzenie depozytorni

Tworzenie depozytorni jest w pełni zgodne z opinią międzynarodowego środowiska naukowego, jak również wynika z szeregu porozumień międzynarodowych (np. Convention on Biological Diversity – CBD Budapest Treaty), czy też członkostwa lub stowarzyszenia z organizacjami (Unia Europejska – UE, World Trade Organisation – WTO, Union for the Protection of New Varieties of Plants – UPOV). Wiąże się ono także z wieloma zobowiązaniami rządowymi oraz podjęciem szeregu konkretnych działań, m.in. w zakresie:

– wzmocnienia istniejących kolekcji materiałów biologicznych ex situ oraz ich danych

– tworzenia nowych kolekcji

– zapewnienia tym kolekcjom wysokiego standardu wymaganego dla akredytacji w organizacjach międzynarodowych jako narodowe centra zasobów biologicznych

– ułatwiania międzynarodowej współpracy między narodowymi centrami zasobów biologicznych (BRC) poprzez tworzenie sieci opartych na nowoczesnych systemach informacyjnych

– rozwijania polityki w celu harmonizacji zasad działania BRC włącznie z dostępem do zasobów biologicznych oraz ich wymianą i rozpowszechnianiem

– wspierania utworzenia globalnej sieci BRC.

Obecnie w wielu krajach

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>