Intencje ustawodawcy

Intencje ustawodawcy są jednoznaczne, natomiast konstrukcja cytowanego przepisu nie jest, jak się wydaje, szczęśliwa. Nadzór nad operacjami z GMO prowadzony jest „w celu ochrony przyrody, a nie, „celem ochrony przyrody jest nadzór” (jak sformułowano w omawianej ustawie).

Wyraźnym nawiązaniem do Konwencji z Rio de Janeiro jest przepis stano-wiący, że gatunki roślin lub zwierząt zagrożonych wyginięciem w stanie naturalnym, utrzymywane w ogrodach botanicznych, zoologicznych lub bankach genów podlegają ochronie w celu zachowania różnorodności biologicznej (art. 46, ust.

– 1 w brzmieniu nadanym przez ustawę 0 wprowadzeniu ustawy o ochronie środowi- ska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>