Inne stanowisko zajmował Arystoteles

Chociaż idee wielu myślicieli strożytnej Grecji wyraźnie zawierały poglądy ewolucyjne, nie wychodziły one jednak poza zakres teoretycznych rozważań i nie nawiązywały najczęściej do faktów

uzyskanych bezpośrednio z obserwacji zjawisk przyrody. W tym wykazują one pewne podobieństwa do filozofii starożytnych Chin.

Inne stanowisko zajmował Arystoteles (384-322 p.n.e.). Jego rozprawy biologiczne podają m.in. wyniki bezpośrednich obserwacji, badań wewnętrznej budowy i rozwoju zwierząt, a także wyniki eksperymentów. Arystotelesa interesowała dynamika zjawisk, ich rozwój i w tym sensie był on ewolucjonistą. W swoim dziele pt. „Meteorologica“ występuje on zarówno przeciw kreacjonizmowi, czyli zasadzie stworzenia, jak i przeciw katastrofizmowi. Długotrwałe opady i powodzie mają tylko znaczenie miejscowe. Skorupa ziemska podlega stopniowym zmianom, obszary lądowe stają się dnem oceanów, a dna oceanów tworzą nowe lądy. Poglądy Arystotelesa zbliżają się więc do zasady uniformitarianizmu głoszącej, że zjawiska geologiczne są wynikiem naturalnych sił działających przez bardzo długie okresy czasu oraz że siły te działają także i obecnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>