Idea zachowania różnorodności biologicznej

Idea zachowania różnorodności biologicznej pojawia się również w rozdziale zatytułowanym: „Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody”. Artykuł 41 stanowi m.in., że gospodarka zasobami dziko występujących roślin i zwierząt powinna zapewniać ich trwałość i optymalną liczebność „przy zachowaniu w możliwie największym stopniu różnorodności genetycznej”. W tym samym rozdziale figuruje zakaz „wprowadzenia do wolnej przyrody oraz przemieszczania zwierząt i roślin obcych rodzimej faunie i florze” (art. 42). Ustawa 0 wprowadzeniu ustawy

ochronie s’rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadza liczne zmiany do ustawy z 1991 r. 0 ochronie przyrody. Otóż artykuł 2 uzupełniony jest przez ust. 2 a w brzmieniu: „Celem ochrony przyrody jest także sprawowanie nadzoru nad zamierzonym uwalnianiem genetycznie zmodyfiko-wanych organizmów do środowiska jak również wprowadzaniem do obrotu pro-duktów zawierających organizmy genetycznie zmodyfikowane”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>