Gradient wegetatywny

Nieco trudniejsze jest zrozumienie działania substancji, które wywierają wpływ animałizujący i hamują gradient wegetatywny. Związki wykazujące to działanie mają zdolność łączenia się z niektórymi białkami, których grupy czynne ulegają w wyniku tego zablokowaniu. Można przypuścić, że właściwości tych białek zostają przez to do tego stopnia zmienione, że tracą one możność prawidłowego współdziałania z innymi składnikami komórki.

Powyższe dane przemawiają za tym, że zarówno działanie animalizujące, jak i we- getatywizujące polega nie na stymulacji odpowiednich gradientów, ale przeciwnie, na zahamowaniu działania gradientów przeciwstawnych. W wyniku tego zahamowania gradient nie zablokowany znajduje jak gdyby szersze pole do działania i może ujawnić się ze zdwojoną siłą.

Na podstawie doświadczeń nad odwirowywaniem jaj można było stwierdzić, że czynniki wpływające na morfogenezę nie są związane z cytoplazmą płynną komórki jajowej, lecz znajdują się w jej warstwie korowej. Dopiero jednak ostatnie lata przyniosły bardziej bezpośrednie dane o roli, jaką odgrywa podczas różnicowania kora. Wiadomości te zawdzięczamy m.in. doświadczeniom Curtisa na jajach południowoafrykańskiej żaby Xenopas Iaevis.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>