Firma Celera Genomics Group

Firma Celera Genomics Group powstała w 1997 r., jako konkurencja dla uru-chomionego w 1990 r. projektu badawczego finansowanego przez rząd amery-kański Human Genom Project. Oba zespoły badawcze mają ten sam cel: poznanie struktury i funkcji genomu człowieka. Jednakże zespoły stosują nieco inne technologie badawcze. Craig Venter w opinii specjalistów opublikował (16 lu-tego 2001 r.) lepszą, prostszą, bardziej czytelną mapę naszego genomu. Ta charakterystyka ma zasadnicze znaczenie ekonomiczne, bowiem firmy farma-ceutyczne oczekują z dużą niecierpliwością informacji o właściwościach i ce-chach strukturalnych genów odpowiedzialnych za określone choroby. Zdaniem analityków giełdowych firma Celera jest na właściwej drodze, aby zająć w bio-technologii taką samą pozycję jak IBM w informatyce. Niezależnie od ważnych i wysoko cenionych na rynku biotechnologicznym stwierdzeń, firma Celera w swoich doświadczeniach dokonała wielu odkryć o nieco groteskowym cha-rakterze, w specyficznej interpretacji. Przykładowo wykryto, że równolegle ba-dany genom myszy różni się tylko trzystu genami od ludzkiego, a zatem postawiono tezę, że różnica pomiędzy nami a mysząjest bardzo niewielka. Podobno niektórzy przedstawiciele naszego gatunku byli rozczarowani takim trywialnym stwierdzeniem.

Wspomnieliśmy już, że prace firmy Celera oparte są na rachunku ekonomicz-nym i zgodnie z założeniami Craiga Ventera mają przynosić zysk. Pełna sekwencja z badań firmy jest już także dostępna w internecie. Natomiast za wniesieniem specjalnej opłaty firmy uzyskują wcześniejszy dostęp do danych oraz mogą skorzystać ze specjalistycznego oprogramowania, które umożliwia znacznie pełniejsze analizowanie sekwencji. Opłaty są zróżnicowane, a mianowicie za roczne korzystanie z pełnego dostępu do najnowszych danych i oprogramowania pracownicy uniwersyteccy płacą ok. 10 000 USD, a wielkie firmy farmaceutyczne nawet 15 milionów USD, natomiast małe firmy muszą uiścić kwoty pośrednie, indywidualnie negocjowane. Ci, którzy płacą niewiele zobowiązują się do ewentualnego oddania części (przyszłych) zysków firmie Celera, potencjalnie uzyskanych w efekcie korzystania z danych sekwencyjnych autorstwa tej firmy. Dane sekwencyjne otrzymane w ramach prac zespołu Human Genom Project są ogólnie dostępne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>