Dyrektywa Rady nr 90/220

Dyrektywa Rady nr 90/220 0 zamierzonym wprowadzeniu do środowiska gene-tycznie zmodyfikowanych organizmów ustanawia formy kontroli i nadzoru państwa nad działalnością badawczą i eksperymentalną (dyrektywa ta została znowelizowana dyrektywą nr 2001/18, która jednakże będzie obowiązywać dopiero za 18 miesięcy, od września 2002 r.). Sprawuje je ten sam organ, który zgodnie z ustawodawstwem krajowym nadzoruje zamknięte użycie GMO, przy czym podstawowe założenia kontroli nad tymi dwoma typami operacji są identyczne przeprowadzana jest kontrola wstępna zamierzonego projektu, bieżąca i wreszcie następcza, po zakończeniu badań i eksperymentów.

Podmiot, będący osobą fizyczną lub prawną może dokonać operacji wprowadzenia GMO do środowiska wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia kompetentnego organu i na warunkach w nim określonych. Dokumentacja dołączana do wniosku

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>