DNA

Jak widzimy, pierwotne zróżnicowanie ooplazmy mogłoby być przyczyną zróżnicowania aktywności biochemicznej genów. Liczne spostrzeżenia dowodzą słuszności tego poglądu. Są to z jednej strony fakty świadczące o nasileniu aktywności biochemicznej DNA w okresie dyferencjacji, a z drugiej zmiany dające się zaobserwować w strukturze chromosomów pod wpływem różnych substancji swoistych dla określonych faz różnicowania.

Wiemy, że DNA kontroluje syntezę białka za pośrednictwem m-RNA, ale synteza ta dokonuje się w cytoplazmie z udziałem przenośnikowego RNA, czyli t-RNA i z udziałem RNA rybosomowego. Rybosomy jaja zostały wytworzone w oogenezie, a nowe rybosomy nie tworzą się podczas bruzdkowania. Nawet w czasie gastrulacji ich przybytek jest nieznaczny. Natomiast synteza nowego m-RNA w jądrze komórkowym wybitnie nasila się w tym okresie rozwoju. Istnieje więc wyraźny związek pomiędzy nasileniem biochemicznej aktywności jądra i różnicowaniem w stadium ga- struli. Jądra komórkowe kierują różnicowaniem, przekazując w różnych grupach komórek zarodkowych odmienne informacje do cytoplazmy, tzn. produkując różne rodzaje m-RNA. Czy cytoplazma może niejako zaprogramować geny jądrowe? Czy może, innymi słowy, określić, jakie geny będą czynne w poszczególnych komórkach przy produkcji m-RNA?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>