Dla biotechnologów

– 1 nie mogą być naruszone. Nie ma pojęcia własności intelektualnej w odniesieniu do żywych, dziko żyjących organizmów. W Polsce podstawy prawne patentowania wynalazków (także w zakresie biotechnologii) reguluje ustawa „prawo własności przemysłowej” przyjęta przez Sejm wiosną 2001 r. Ta norma prawna została opracowana w pełnej zgodności z dyrektywą UE z 6 lipca 1998 r. 0 ochronie wynalazków biotechnologicznych (opublikowana 30.07.1998 r., Official Journal of European Communities, L 213). Zgodnie z tą normą wynalazek może być opatentowany jeżeli spełnia trzy kryteria: nowość, nieoczywistość i przemysłową stosowalność. Natomiast prawa własności hodowców roślin klasycznymi, mendlowski- mi metodami chronione są poprzez rejestrację nowych odmian. Nowa odmiana rośliny może być zarejestrowana, gdy spełnia trzy warunki: odrębność, wyrów-nanie i trwałość (często określone jak OWT).

Dla biotechnologów prawa własności intelektualnej mają takie samo znaczenie jak w każdej innej technologii: – a) zabezpieczają przed nie autoryzowanym stosowaniem opatentowanego wynalazku,

– b) dają możliwość zysku wynalazcom,

– c) do pewnego stopnia zabezpieczają przed duplikacją prac wynalazczych.

W bliskiej przyszłości

W bliskiej przyszłości będziemy z pewnością obserwować, także w naszym kraju, wzrost znaczenia zagadnień praw własności intelektualnej, o których obecnie na wielu kierunkach przyrodniczych polskich uczelni nawet się nie wykłada.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>