Czynniki związane z różnicowaniem

schematem oddziaływań indukcyjnych cechujących zarodki tej grupy zwierząt. Być może nawet, że w tej części cytoplazmy nie ma żadnej określonej substancji w korze odpowiedzialnej za jej indukujące właściwości. Te specjalne właściwości rozwojowe mogą być uwarunkowane submikroskopową strukturą, która cechuje się wysoce skomplikowanym przestrzennym układem cząsteczek białkowych i lipidowych. Ta architektonika bardzo cienkiej warstwy zawiera jednak informacje określające zapoczątkowanie najistotniejszych procesów rozwoju i różnicowania.

Czynniki związane z różnicowaniem znajdują się więc zarówno wewnątrz cytoplazmy, jak i w jej warstwie powierzchniowej. Przynajmniej część tego wyposażenia cytoplazmatycznego komórki jajowej stanowią struktury, które (jak np. mitochon- dria) mają zdolność do pomnażania się z zachowaniem genetycznej ciągłości. Wiemy obecnie, że owa zdolność do pomnażania się mitochondriów jest prawdopodobnie związana z występowaniem w nich DNA. Jeżeli wszystkie te czynniki cytoplazma- tyczne pozostają w przyczynowym związku z różnicowaniem, to proces ten powinna poprzedzać ich segregacja. Rzeczywiście można stwierdzić, że płaszczyzny pierwszego

paru następnych podziałów są w jajach wielu gatunków zorientowane w określony sposób w stosunku do gradientów różnych substancji i w stosunku do submikrosko- powej architektoniki kory jaja. Zarówno więc segregacja zawartych wewnątrz cytoplazmy czynnych w różnicowaniu substancji, jak i rozdział różnych rejonów kory

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>