Czynniki kontrolujące reagregację

Czynniki kontrolujące reagregację i selektywne powinowactwo komórek. Badając powierzchnię komórki metodami immunochemicznymi można wykazać, że występują na niej ugrupowania chemiczne swoiste dla danego typu komórki. Jeżeli to „immunologiczne ukształtowanie” powierzchni komórki jest przyczyną wzajemnego powinowactwa komórek jednego typu, to zadziałanie surowicą zawierającą przeciwciała wiążące się ze swoistymi ugrupowaniami chemicznymi na po-

wierzchni komórki powinno blokować zdolność wzajemnego rozpoznawania się komórek. Rzeczywiście, w licznych doświadczeniach wykonanych na izolowanych komórkach odpowiednia antysurowica hamowała reagregację tych komórek. Jednakże badania immunologiczne nie wyjaśniają wszystkich zjawisk towarzyszących łączeniu się i przyleganiu do siebie komórek. Tak np. odległości pomiędzy powierzchniami sąsiadujących w tkance komórek powinny mieścić się w granicach około 10 Á, natomiast na zdjęciach wykonanych za pomocą mikroskopu elektronowego widać, że odległości te są dla większości tkanek rzędu ok. 100 Á, a większe zbliżenie powierzchni komórkowych występuje z reguły tylko w tkankach nabłonkowych (ryc. 198).

Zarówno te obserwacje, jak i wiele innych faktów dobrze objaśnia przedstawiona w 1960 r. teoria angielskiego badacza A. S. G. Curtisa. Działające pomiędzy powierzchniami sąsiednich komórek siły przyciągające typu Van der Waalsa-Londona są tym większe, im bardziej podobne do siebie pod względem chemicznej konfiguracji są owe powierzchnie. Przeciwdziałają im siły odpychania, których źródłem jest ujemny ładunek elektryczny na powierzchni komórek. Obliczenia wykazały, że równowaga tych przeciwstawnych sił nastąpi w dwóch stanach zbliżenia: przy odległości pomiędzy komórkami rzędu 10Á oraz przy odległości 100-300Á. Curtis wyjaśnia także w ramach swojej teorii rolę jonów wapniowych i pewnych ugrupowań chemicznych, które tworzą rodzaj mostków wiążących przylegające do siebie powierzchnie komórek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>