Człowiek w całej swej działalności

Człowiek w całej swej działalności zmienia i modyfikuje otaczającą nas przyrodę. Jednakże po raz pierwszy możliwe jest na drodze prawnej pozyskiwanie monopolistycznych praw do procesów modyfikujących przyrodę, jak i do produktów należących do świata ożywionego (mikroorganizmy, jak i organizmy wyższe). Biotechnologia, w sposób bezpośredni, może wpływać na różnorodność biologiczną poprzez eksploatację (także w sposób niekontrolowany) naturalnych, rodzimych zasobów genowych (gatunków dzikich oraz pierwotnych, ras i odmian gatunków uprawnych). Ponadto istnieje możliwość wprowadzania do ekosystemów organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), wchodzących w relacje z innymi komponentami przyrody. Mogą to być relacje genetyczne

(krzyżowanie się) lub ekologiczne, poprzez tworzenie nowych zależności. Te efekty nie są niczym nowym i nie wyróżniają inżynierii genetycznej od innych prac hodowlanych. Natomiast podkreślić należy uzależnienie sukcesów nowo-czesnej biotechnologii od dostępnych zasobów genowych. W konsekwencji to właśnie firmy biotechnologiczne najbardziej zabiegają o ochronę bogactwa naturalnego. W opinii przemysłowców biotechnologię wyróżniają wśród innych dziedzin techniki dwa kompleksowe parametry: o Komercjalizacja biotechnologii wymaga na ogół długich terminów, inwestycji o wysokim ryzyku zorientowanych na rynki międzynarodowe. Dlatego dla komercjalizacji najważniejsze są stosowne regulacje prawne i ochrona praw własności intelektualnej, które powinny być harmonizowane przez między-narodowe przepisy prawne. Podstawą do rozwoju i transferu technologii jest odpowiednia ochrona patentowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>