Co to są zasoby biologiczne oraz jak i po co są one chronione?

Dla rozwoju biotechnologii zasadnicze znaczenie mają zasoby biologiczne – 1 normy prawne regulujące zasady ich użytkowania. Zasoby biologiczne to żywe organizmy, komórki, geny i wszelkie informacje zawarte w żywych organizmach zasoby te mają podstawowe znaczenie dla rozwoju nauk przyrodniczych, me-dycznych czy też ochrony środowiska, w tym biotechnologii i inżynierii gene-tycznej, oraz dla zachowania bioróżnorodności. Centra zasobów biologicznych (.Biological Resources Centers – BRC) zawierają kolekcje mikroorganizmów (zgodnie z rozumieniem prawa genowego, czyli wirusy, bakterie, kultury tkankowe i komórkowe, plazmidy, wektory itp.), jak również banki danych oraz zbiory materiału genetycznego wyższych organizmów, zarówno w formie np. nasion, jak i sekwencyjnych baz danych. Zachowanie bioróżnorodności jest już od dawna realizowane w: a) kolekcjach kultur mikroorganizmów, b) herbariach, c) ogrodach botanicznych, d) ogrodach zoologicznych, e) kolekcjach ex situ fauny i flory, tj. zasobów genowych roślin i zwierząt.

Prowadzenie kolekcji i ochrona bioróżnorodności spełnia różnorodne zada-nia i ma znaczenie: a) ekologiczne, b) genetyczne, c) społeczne, d) ekonomiczne, e) naukowe, f) edukacyjne, g) kulturalne, h) rekreacyjne, i) estetyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>