Co prawda Konwencja o różnorodności biologicznej została ratyfikowana

Co prawda Konwencja o różnorodności biologicznej została ratyfikowana przed przyjęciem Konstytucji, niemniej jednak nie ma żadnych racjonalnych uzasad-nień, by traktować ją odmiennie niż traktaty ratyfikowane za ustawową zgodą pod rządami nowej Konstytucji. Akt ratyfikacji Konwencji oznacza jej inkorporo- wanie do krajowego porządku prawnego. Została ona też włączona do wspól-notowego porządku prawnego Unii Europejskiej, w konsekwencji ma niekwes-tionowane pierwszeństwo wobec prawa krajowego.

Zasada ochrony różnorodności biologicznej pojawiła się w ustawie 0 ochronie przyrody z 16 października 1991 r. Ochrona przyrody, będąca elementem polityki ekologicznej państwa, ma na celu m.in. zachowanie różnorodności gatunkowej, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów, przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody (art. 2, ust. 1). Ochrona gatunkowa ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem, jak też zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej (art. 27, ust. 1). Zachowanie w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemów i określonych gatunków roślin i zwierząt jest celem tworzenia rezerwatów przyrody (art. 23, ust. 1). Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt jest trzecim – obok ochrony obszarowej (rezerwa- towej) i indywidualnej (np. pomniki przyrody) – kierunkiem prawnej ochrony przyrody.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>