Bufy chromosomowe

Odpowiedzi na te pytania dostarczają wyniki badań nad zachowaniem się chromosomów w komórkach znajdujących się w określonych fazach różnicowania. Do badań tych nadają się tylko bardzo duże, o specjalnej strukturze, chromosomy poli- teniczne u larw Drosophila, Rhyncosciara i Chironomus. Porównanie homologicznych chromosomów z różnych tkanek larwy pozwala wykryć odmienny stan strukturalny tych samych tarczek eucliromatynowych odpowiadających tym samym loci genowym (ryc. 206). Co więcej, porównanie odpowiadających sobie odcinków chromosomów w komórkach jednej tkanki, ale z różnych stadiów rozwoju, wykazuje okresowe zmiany występujące swoiście w pewnych tarczkach. Stan strukturalny owych tarczek eucliromatynowych jest więc określony przez stadium rozwoju. Bardzo instruktywne są jakby rozdęcia takich zmienionych tarczek, połączone z za

tarciem ich zazwyczaj ostro zarysowanych konturów (ryc. 207). Autorzy anglosascy wprowadzili na ich oznaczenie termin „puff” w liczbie pojedynczej lub „puffs” w liczbie mnogiej. Słowo to oznacza dymek puszczony przez palacza fajki, coś lekko zarysowanego i rozszerzonego. Owe bufy tworzą niekiedy struktury przypominające obrączki nałożone na chromosomy i zostały w tej postaci opisane jako tzw. pierścienie Balbianiego. W czasie życia larwy tylko ok. 15-20% tarczek wykształca bufy, a z tych połowa ma charakter krótkotrwały, prawdopodobnie w związku z chwilowymi zmianami metabolizmu komórki. Kroeger uzyskał dowód, że tworzenie się buf chromosomowych podlega kontroli cytoplazmatycznej. Przeniósł on jądra zawierające takie chromosomy z komórek gruczołów ślinowych larwy znajdującej się w późnym okresie

Blacklera). życia, do środowiska zawierającego cytoplazmę rozwijającego się jaja. W tak zmienionym środowisku pewne bufy zanikły, a w innych określonych miejscach chromosomu pojawiły się nowe (ryc. 208).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>