Bioinformatyka – czy to klucz do przyszłości?

Bioinformatyka to w uproszczeniu zastosowanie metod informatycznych (i technik komputerowych) do analizy ogromnej ilości danych zebranych przez współczesną biologię.

Zasób informacji zebranych przez uczonych doprowadził do zaskakującej sytuacji: jest więcej wyników niż koncepcji, hipotez i rozwiązań wynikających z zebranych informacji. Uważa się, że tylko zastosowanie metod komputerowych umożliwi uporządkowanie danych i sformułowanie wniosków, a następnie apli-kację wyników w praktyce. Koncepcję takiego postępowania można określić jako kreowanie nowej wiedzy poprzez wyodrębnienie istotnych i logicznie powiązanych informacji z ogromnej masy danych. Koncepcja ta dotyczy szeregu dyscyplin naukowych, jak przykładowo chemii, fizyki, biologii i genetyki, a dziedziny te leżą u podstaw inżynierii genetycznej. Jednocześnie w konsekwencji złożoności, wielości danych i nader często hermetyczności języka każdej z dziedzin – większość informacji nie jest znana innym badaczom. Już nie w przyszłości, ale współcześnie postęp nauki, a szczególnie wdrożenia, są uwarunkowane umiejętnością łączenia danych z pozornie odległych dziedzin. Modelowanie danych śro- dowiskowych, wyników z prac na zwierzętach, czy też właściwości bakterii, bę-dzie owocować precyzyjnym przewidywaniem złożonych efektów na człowieka. Podsumowując można stwierdzić, że prace in silico winny spowodować wielo-krotnie bardziej efektywne wykorzystanie badań laboratoryjnych.

Przykładem ilustrującym takie możliwości są plany rządu w Chile: W ciągu najbliższych 5 lat planowana jest realizacja programu aplikacyjnego mającego na celu wykorzystanie GM bakterii do eksploatacji złóż miedzi. Elementem tego projektu jest utworzenie centrum bioinformatyki kosztem 30 min USD. Połowę tej kwoty wyasygnuje przemysł, a drugą – rząd. Zakłada się, że aż 10% pozyskiwanej miedzi będzie otrzymywane z wykorzystaniem metod bakteriologicznych już w 2010 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>