Artykuł 37a

Artykuł 37a pomija całkowicie – ani nie reguluje ani nie zawiera delegacji do wydania rozporządzenia – problem zamkniętego użycia GMO. Dyrektywa nr 90/219 wymaga by państwa podjęły stosowne środki, w tym normatywne, w celu uniknięcia negatywnych skutków mogących być konsekwencją zamkniętego użycia GMO i byłyby szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska.

Zarówno dyrektywa nr 90/219, jak i dyrektywa nr 90/220 (a także 2001/18) przewidują powołanie specjalnego organu wyposażonego w kompetencje do udzielania zezwoleń na zamknięte użycie GMO, na wprowadzenie GMO do środowiska, produkcję i wprowadzenie do obrotu towarów zawierających GMO. Organ ten ma również uprawnienia do sprawowania kontroli i nadzoru nad działaniami o których wyżej mowa. Cząstkowe regulacje kompetencji ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa zawarte w art. 37a dalekie są od wymogów unijnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>