Artykuł 37a milczy w kwestii ochrony

Artykuł 37a milczy w kwestii ochrony i bezpieczeństwa pracowników w związku z oddziaływaniem czynników biologicznych, do których należą m.in. orga- niziny genetycznie zmodyfikowane. Nie przewiduje również wydania rozporządzenia wykonawczego w tej kwestii. Tymczasem dyrektywa nr 90/679 obszernie reguluje te kwestie i jednoznacznie wymaga od państw przyjęcia stosownych regulacji normatywnych. Kontrolę nad stosowaniem tych przepisów winien sprawować organ kompetentny do wydawania zezwoleń, o których wyżej była mowa.

Artykuł 37a przewidywał wydanie trzech rozporządzeń wykonawczych, był zatem postrzegany jako zapowiedź szybkiego podjęcia działań legislacyjnych. Oczekiwania te spełniły się w bardzo ograniczonym zakresie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>